Conclusions de l’Enquesta / Conclusions of the Survey

Les conclusions de l’Enquesta sobre la situació dels doctorands/es a Catalunya 2012 ja es poden descarregar:

Conclusions (pdf) [CATALÀ]

The conclusions of the Survey about the situation of the PhD candicates in Catalunya in 2012 can be download:

Conclusions (pdf) [ENGLISH]

Més informació / More info